คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
96 สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร หาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 7222 ต่อ 301
โทรสาร(FAX)
0 7425 5222
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
97 กองบิน 56 กองพลบินที่4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
นาวาอากาศเอกสุจินดา สุมามาลย์
p
ผู้บังคับการกองบิน 56
99 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์
0 7425 1040-1 ต่อ 63010
โทรสาร(FAX)
0 7425 1040-1 ต่อ 6-3056
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
98 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
-ว่าง-
p
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 1156,8
โทรสาร(FAX)
0 7425 1157 ต่อ 300
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
99 สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ
พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร รัตภูมิ
สถานีตำรวจภูธร รัตภูมิ ถ.จนตรการกำธร ต.คลองหอยโข่ง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์
0 7438 9116 ต่อ 301
โทรสาร(FAX)
0 7438 8019
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
100 สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 2
นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล
p
สรรพากรพื้นที่สงขลา 2
สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 878 ถ.กาญจนวานิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7427 3806
โทรสาร(FAX)
0 7427 3845
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
101 สถานีตำรวจภูธรควนเนียง
พ.ต.อ.ภาสกร ภักดีวานิช
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร ควนเนียง
สถานีตำรวจภูธรควนเนียง ถ.รัตภูมิ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์
0 7438 6702
โทรสาร(FAX)
0 7438 6701
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
102 สนง.ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
p
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
อาคาร สนง.ธนารักษ์พื้นที่สงขลา (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์) ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 2953 ,0 7431 2011
โทรสาร(FAX)
0 74312 2673 ,0 743 12674
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
103 เทศบาลตำบลพะตง
นายชัยรัตน์ ศรประสิทธิ์
p
นายกเทศมนตรีตำบลพะตง
เทศบาลตำบลพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7429 1776 ต่อ 100
โทรสาร(FAX)
0 74291 336
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
104 เทศบาลตำบลสทิงพระ
นายปรีชา รัตนอุไร
p
นายกเทศมนตรีตำบลสทิงพระ
เทศบาลตำบลสทิงพระ 60 ม.4 ต.จะทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์
0 7439 7145 ต่อ15
โทรสาร(FAX)
0 7439 7363
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
105 สนง.ประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
พ.อ.ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์
p
หน.สนง.ประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
สนง.ประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1471
โทรสาร(FAX)
0 7431 1473
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
106 สนง.ศาลาธนารักษ์ 2
นางอุทัย สืบจากลี
p
ผอ.ศาลาธนารักษ์ 2
ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7430 7071-2
โทรสาร(FAX)
0 7430 7073
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
107 สถานีตำรวจภูธรนาหม่อม
พ.ต.อ.ผล สุวรรณะ
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร นาหม่อม
สถานีตำรวจภูธร นาหม่อม ถ.ผ่องไทย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์
0 7438 2111
โทรสาร(FAX)
0 7438 2111
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
108 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา)
นายพิเชษฐ์ สงจันทร์
p
หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) 10/6-7 ม.4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์
0 7459 0060
โทรสาร(FAX)
0 7459 0061
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
109 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5
พ.ท.ปรีชา จันทคณากูร
p
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่5
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า 179 หมู่ที่ 5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7433 6042
โทรสาร(FAX)
0 7433 6043
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
110 สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ
พ.ต.อ.ถวัลย์ นคราวงศ์
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร บางกล่ำ
สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7432 8188
โทรสาร(FAX)
0 7432 81111
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o