คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
84 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
นางสุชาดา โชนะโต
p
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
สนง.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7444 0098 , 0 7431 1301
โทรสาร(FAX)
0 7431 1301
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
85 มณฑลทหารบกที่ 42
พลตรี มนัส คงแป้น
p
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42
มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7458 6683
โทรสาร(FAX)
0 7458 6683
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
86 สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ
พ.ต.อ.อธิป แสงวันลอย
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร สทิงพระ
สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ ถ.สงขลา-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์
0 7445 8383, 0 7439 7032
โทรสาร(FAX)
0 7445 8386, 0 7439 7032
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
87 กองเรือภาคที่2 กองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.นริส ประทุมสุวรรณ
p
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ
กองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1601 ,0 7431 1451-5
โทรสาร(FAX)
0 7431 1601
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
88 เทศบาลตำบลคลองแงะ
นายชัสุวัฒ เลิศจิตต์ธรรม
p
นายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ
เทศบาลตำบลพังลา 781/16-18 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์
0 7454 2782 ,0 7454 1907
โทรสาร(FAX)
0 7454 2782,0 7454 1907
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
89 สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์
พ.ต.อ.ศุภชัย ฟื้นพานิช
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร กระแสสินธุ์
สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์
0 7439 9064,
โทรสาร(FAX)
0 7439 9244
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ระบุ
o
90 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
นายฮาเล็ม เจะมานิกัน
p
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1882 ต่อ 14
โทรสาร(FAX)
0 7431 3419 ต่อ 13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
91 สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร
พ.ต.อ.นิพล เหมสลาหมาด
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร สิงหนคร
สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์
0 7433 1456, 0 7433 1775
โทรสาร(FAX)
0 7433 1881,0 7433 1456
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
92 เทศบาลตำบลบ่อตรุ
นายบัญชา ภู่เพชร
p
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ 710 ถ.ระโนด-สงขลา หมู่ 3 ต.บ่อตรุ อ. ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์
0 7458 9112 ต่อ 11
โทรสาร(FAX)
0 7458 920 7
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
93 ฐานทัพเรือสงขลา
พล.ร.ต.ธีร์ อุปนิสากร
p
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 4807
โทรสาร(FAX)
0 7431 4807
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
94 สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

p
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1
สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 6844
โทรสาร(FAX)
0 7432 4134,0 7432 4283 ,0 7432 3728
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
95 ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์
p
ผอ.ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 ม.8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา 90100
โทรศัพท์
0 7432 4205
โทรสาร(FAX)
0 7431 2557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
96 สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร หาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 7222 ต่อ 301
โทรสาร(FAX)
0 7425 5222,0 7425 8444
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
97 กองบิน 56 กองพลบินที่4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว
p
ผู้บังคับการกองบิน 56
99 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์
0 7427 8025
โทรสาร(FAX)
0 7427 8028
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
98 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
นายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์
p
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 1157 - 8 ต่อ 204
โทรสาร(FAX)
0 7425 1157 ต่อ 300
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o