คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
85 มณฑลทหารบกที่ 42
พล.ต.เรืองศ้กดิ์ สุวรรณนาคะ
p
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42
มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7458 6684
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
86 สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ
พ.ต.อ.อรุณ กุลสิรวิชย์
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร สทิงพระ
สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ ถ.สงขลา-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์
0 7445 8383, 0 7439 7032
โทรสาร(FAX)
0 7445 8386, 0 7439 7032
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
87 กองเรือภาคที่2 กองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.ชุมพล วงศเวคิน
p
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ
กองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1601 ,0 7431 1451-5
โทรสาร(FAX)
0 7431 1601
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
88 เทศบาลตำบลคลองแงะ
นายชัยชาญ มุสิกราษฎร์
p
นายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ
เทศบาลตำบลพังลา 781/16-18 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์
0 7454 2782 ,0 7454 1907
โทรสาร(FAX)
0 7454 2782
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
89 สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์
พ.ต.อ.ศุภชัย ฟื้นพานิช
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร กระแสสินธุ์
สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์
0 7439 9064
โทรสาร(FAX)
0 7439 9244
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ระบุ
o
90 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
p
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1882 ต่อ 14
โทรสาร(FAX)
0 7431 3419 ต่อ 13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
91 สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร
พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร สิงหนคร
สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์
0 7433 1456, 0 7433 1775
โทรสาร(FAX)
0 7433 1881,0 7433 1456
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
92 เทศบาลตำบลบ่อตรุ
นายครรชิต เหมะรักษ์
p
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ 710 ถ.ระโนด-สงขลา หมู่ 3 ต.บ่อตรุ อ. ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์
0 7439 9253-4
โทรสาร(FAX)
0 7439 9253-4 ต่อ 13
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
93 ฐานทัพเรือสงขลา
พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
p
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 4807
โทรสาร(FAX)
0 7431 4807
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
94 สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 1
นางนุจรีย์ เด่นอริยะกูล
p
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1
สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 6844
โทรสาร(FAX)
0 7432 4134,0 7432 4283 ,0 7432 3728
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
95 ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์
p
ผอ.ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ศูยน์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 ม.8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา 90100
โทรศัพท์
0 7432 4205
โทรสาร(FAX)
0 7431 2557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
96 สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร หาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 7222 ต่อ 301
โทรสาร(FAX)
0 7425 5222
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o
97 กองบิน 56 กองพลบินที่4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
นาวาอากาศเอกสุจินดา สุมามาลย์
p
ผู้บังคับการกองบิน 56
99 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์
0 7425 1040-1 ต่อ 63010
โทรสาร(FAX)
0 7425 1040-1 ต่อ 6-3056
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
98 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
-ว่าง-
p
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 1156,8
โทรสาร(FAX)
0 7425 1157 ต่อ 300
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง
o
99 สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ
พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร
p
ผกก. สถานีตำรวจภูธร รัตภูมิ
สถานีตำรวจภูธร รัตภูมิ ถ.จนตรการกำธร ต.คลองหอยโข่ง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์
0 7438 9116 ต่อ 301
โทรสาร(FAX)
0 7438 8019
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค
o