คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 513 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
432 อบต. ปากบาง
นายเกษม รามัญศรี
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7426-0176-7
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
433 อบต.ตะเครียะ
นายเอกรัฐ รัตนโชติ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.3 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7458-8564
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
434 อบต.คู
นายสามารถ สุเงะยุนุ่ย
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7449-9059
โทรสาร(FAX)
0-7449-9014
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
435 อบต. เกาะสะบ้า
นายสุทิน ปาโต
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.1 บ้านหัวสวน ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7437-4108
โทรสาร(FAX)
0-7437-4111
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
436 เทศบาลตำบลปากแตระ
นายสมเพียร บุญศิริ
p
นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ
ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7445-4567
โทรสาร(FAX)
0-7439-1059
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
437 อบต.ท่าหมอไทร
นายสมชาย ยะลา
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7453-6130-32
โทรสาร(FAX)
074-536133
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
438 อบต. ท่าม่วง
นายอดุลย์ คาน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต. ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-8032
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
439 อบต.ป่าชิง
นายอดูญ ทองเพชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.6 ถนนบ้านดอนไฟ-บ้านเกาะทาก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7453-1699
โทรสาร(FAX)
0-7453-1698
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
440 อบต.ท่าบอน
นายปราโมทย์ แสงอรุณ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7453-6895-8
โทรสาร(FAX)
0-7453-6899
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
441 เทศบาลตำบลท่าช้าง
นายวิทยา ทิพย์มณี
p
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7458-1090
โทรสาร(FAX)
0-7458-1090 ต่อ 102
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
442 อบต.คลองเปียะ
นายจรัส คชคีรีเดชไกร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-7135
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
443 อบต.คลองหอยโข่ง
นางฉลวย เนียมเล็ก
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
074-473356-7
โทรสาร(FAX)
074-473356 ต่อ 13
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
444 อบต.นาหว้า
นายประทีป ไชยยอด
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7453-1875
โทรสาร(FAX)
0-7453-6620
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
445 อบต. บางกล่ำ
นายอรุณพร พรหมโน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7432-8256-7
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
446 อบต.คลองหลา
นายดุรงค์ ขาวจันทร์
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-3277
โทรสาร(FAX)
074-501044
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o