คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
423 เทศบาลตำบลลำไพล
นายเฉลิม สันสีเมือง
p
นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0 7447 8510
โทรสาร(FAX)
0 7447 8510
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
424 อบต.ระวะ
นายสมใจ ศรีสงค์
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7448-9135
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
425 อบต.สะกอม
นายอะแซ เจ๊ะโส๊ะ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7449-9757
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
426 อบต. สะกอม
นายเมต ดิเอียดย่อ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7459-3040-1
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
427 อบต.ขุนตัดหวาย
นายเสนีย์ ราหนิ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7449-9634
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
428 อบต.บ้านใหม่
นายสุพัฒน์พงค์ พ่วงพี
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8470
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
429 อบต. วังใหญ่
นายสมพงษ์ ทองใบเพ็ชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7459-6249
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
430 อบต.วัดสน
นายปรีชา จันทรบุรี
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7458-9614
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
431 อบต.แค
นายอาหมัด หนิเหม
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8073
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
432 อบต. ปากบาง
นายเกษม รามัญศรี
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8426
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
433 อบต.ตะเครียะ
นายเอกรัฐ รัตนโชติ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7458-8564
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
434 อบต.คู
นายสามารถ สุเงะยุนุ่ย
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7449-9059
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
435 อบต. เกาะสะบ้า
นายสุทิน ปาโต
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7437-4108
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
436 เทศบาลตำบลปากแตระ
นายสมเพียร บุญศิริ
p
นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7445-4567
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
437 อบต.ท่าหมอไทร
นายร่อฝีดีน ชั่งหมาน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7453-6130
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o