คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
127 เทศบาลเมืองควนลัง

p
นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
706 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0 7455 2395-7
โทรสาร(FAX)
0 7455 2394
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
128 ศาลแรงงานภาค 9
นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล
p
อธิบดีผู้พิพากษาภาค9
สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7431 4905
โทรสาร(FAX)
0 744 0122
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
129 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5
พ.ท. นิพนธ์ จันทนะ
p
ผู้บังคับทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงลา 90110
โทรศัพท์
0 7421 1511, 0 7421 9050
โทรสาร(FAX)
0 7421 1511
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
130 ศาลแรงงานภาค 9
นายไกรรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ
p
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค9
ศาลแรงงานภาค 9 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 6278
โทรสาร(FAX)
0 7432 6279
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
131 ศาลปกครองจังหวัดสงขลา
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
p
อธิบดีศาลปกครองสงขลา
1111 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์
0 7433 4920
โทรสาร(FAX)
0 7433 4920
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
132 กองเรือป้องกันฝั่งเขต 2 กองเรือป้องกันฝั่ง
พล.ร.ต.อนุพงศ์ เอี่ยมสุโร
p
ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 2 กองเรือป้องกันฝั่ง
-
โทรศัพท์
0-7431-1451-5
โทรสาร(FAX)
0-7431-1451-5
กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
o
133 ศาลจังหวัดสงขลา
นายสมศักดิ์ ประณีธิพงศ์
p
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
ศาลจังหวัดสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7444 0496
โทรสาร(FAX)
0 7432 1355
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
134 ศูนย์ฝึกนักศีกษาวิชาทหาร
พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น
p
ผบ.ศูนย์ฝึกนักศีกษาวิชาทหาร
-
โทรศัพท์
0 7433 6047
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงกลาโหม
ไม่ระบุ
o
135 ด่านศุลกากรสะเดา

p
นายด่านศุลกากรสะเดา
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
โทรศัพท์
0 7439 8817 ต่อ 11
โทรสาร(FAX)
0 7439 8815
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
136 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
นายวีระ เจริญพักตร์
p
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
3/1 หมู่ที่1 บ้านปากระวะ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์
0 7431 8529 ต่อ 20
โทรสาร(FAX)
0 7431 8530
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o
137 ศาลแขวงสงขลา
นายวีรพงศ์ ศิริกานต์นนท์
p
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา
ศาลแขวงสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 4363
โทรสาร(FAX)
0 7431 2763
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
138 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา
นายวัชลี โสพิน
p
ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา 70 หมู่ที่3 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7423 9250 ต่อ 33
โทรสาร(FAX)
0 7423 9035
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o
139 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
นายชวลิต พรหมรา
p
นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทรศัพท์
0 7452 1992
โทรสาร(FAX)
0 7452 1991
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
140 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
นายระพินท์ สมทรง
p
ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 124 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 7353
โทรสาร(FAX)
0 7432 7352
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนภูมิภาค
o
141 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายเจริญลาภ สุเดชะ
p
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์
0 7425 1081
โทรสาร(FAX)
0 7425 1082
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o