คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 513 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
133 ศาลจังหวัดสงขลา
นายสมศักดิ์ ประณีธิพงศ์
p
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
ศาลจังหวัดสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7444 0496
โทรสาร(FAX)
0 7432 1355
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
134 ศูนย์ฝึกนักศีกษาวิชาทหาร
พ.อ.เฉลิมพงศ์ คงบัว
p
ผบ.ศูนย์ฝึกนักศีกษาวิชาทหาร
ศูนย์ฝึกนักศีกษาวิชาทหาร ถนน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0 7433 6045
โทรสาร(FAX)
0 7433 6045
กระทรวงกลาโหม
ไม่ระบุ
o
135 ด่านศุลกากรสะเดา
นายปรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
p
นายด่านศุลกากรสะเดา
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
โทรศัพท์
0 7439 8817 ต่อ 11
โทรสาร(FAX)
0 7439 8815
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
136 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
นางรัชฎา ขาวหนูนา
p
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
3/1 หมู่ที่1 บ้านปากระวะ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์
0 7431 8529 ต่อ 20
โทรสาร(FAX)
0 7431 8530
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o
137 ศาลแขวงสงขลา
นายวีรพงศ์ ศิริกานต์นนท์
p
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา
ศาลแขวงสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 4363
โทรสาร(FAX)
0 7431 2763
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนกลาง
o
138 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา
นายวัชลี โสพิน
p
ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา 70 หมู่ที่3 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7423 9250 ต่อ 33
โทรสาร(FAX)
0 7423 9035
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o
139 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ์
p
นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทรศัพท์
0-7452-1030 ต่อ 4501
โทรสาร(FAX)
0-7452-1991
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
140 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
นายฮัมซาห์ ฮามิ
p
ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 124 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 5547
โทรสาร(FAX)
0 7432 7352
สำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนภูมิภาค
o
141 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายหัทยา ทิพยะวัฒน์
p
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์
0-7425-1081
โทรสาร(FAX)
0-7425-1082
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
142 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ สงขลา
นายสุนทร คำสุข
p
ผอ.ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำสงขลา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำสงขลา
โทรศัพท์
0-7432-7180 , 0-7431-2037
โทรสาร(FAX)
0-7431-4797
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o
143 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
นายโส เหมกุล
p
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 418 ม.6 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 90110
โทรศัพท์
0-7425-1160 - 3
โทรสาร(FAX)
0-7425-1166
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนกลาง
o
144 สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดสงขลา
นายสมพงษ์ ตั้งธำรงศักดิ์กุล
p
หน.สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา
สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา 27 ซ.ริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1130
โทรสาร(FAX)
0 7432 5005
หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานอิสระ
o
145 ธนาคารออมสินภาค 18
นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
p
ผอ.ธนาคารออมสินภาค 18
ธนาคารออมสินภาค 18 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1222
โทรสาร(FAX)
0 7431 1222 ต่อ 2013
กระทรวงการคลัง
รัฐวิสาหกิจ
o
146 สนง.ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15
นางเสาวนีย์ คูณทอง
p
ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา)
สนง.ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7432-4771-5 ต่อ 200
โทรสาร(FAX)
0-7431-3977,0-7432-1721
หน่วยงานอิสระ
ส่วนกลาง
o
147 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
นายคล่อง ศิริวัฒน์
p
ผอ. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
สำนักงานศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ตู้ ปณ. 80 ม. 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7420 5980
โทรสาร(FAX)
0 7420 5980
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง
o