คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 513 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
1 จังหวัดสงขลา
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
p
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 3874, 0 7431 3126
โทรสาร(FAX)
0 7431 3126 สป.มท.73011
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
2 จังหวัดสงขลา
นายอนุรัฐ ไทยตรง
p
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 3976
โทรสาร(FAX)
0 7432 3976
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
3 จังหวัดสงขลา
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
p
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 3003
โทรสาร(FAX)
0 7431 3003
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
4 จังหวัดสงขลา
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
p
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 4599
โทรสาร(FAX)
0 7431 3126
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
5 ที่ทำการปกครองจังหวัด
นายศักระ กปิลกาญจน์
p
ปลัดจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 2106
โทรสาร(FAX)
0 7431 2106
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
6 สำนักงานจังหวัดสงขลา
นายอำพล พงษ์สุวรรณ
p
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 5036
โทรสาร(FAX)
0 7431 2016,0 7431 6478,0 7431 3206
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
นายวิรัช ดวงแก้ว
p
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สนง.ที่ดินจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1220 ต่อ 12
โทรสาร(FAX)
0 7432 4285
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
นายวินัย พันธ์ุอยู่
p
พัฒนาการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7431-1674
โทรสาร(FAX)
0-7432-1199
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์
p
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 3423
โทรสาร(FAX)
0 741 3423
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
11 เรือนจำจังหวัดสงขลา
นายวิรัตน์ ปานศรี
p
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา
เรือนจำจังหวัดสงขลา 172 ถ.สงขลา- นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7433-6066
โทรสาร(FAX)
0-7433-60569
กระทรวงยุติธรรม
ส่วนภูมิภาค
o
12 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
นายวิเชียร กัณฐตุริต
p
แรงงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7432 5092, 0 7444 1950
โทรสาร(FAX)
0 7432 5092
กระทรวงแรงงาน
ส่วนภูมิภาค
o
13 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ
p
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 9 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 3056-7
โทรสาร(FAX)
0 7431 1435
กระทรวงแรงงาน
ส่วนภูมิภาค
o
14 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต
p
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
สนง.ประกันสังคมจังหวัดสงขลา 430/78 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์
0 7444 8613 6 - 7ต่อ 209
โทรสาร(FAX)
0 7433 3983
กระทรวงแรงงาน
ส่วนภูมิภาค
o
15 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ
p
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 1188
โทรสาร(FAX)
0 7431 3620 ,0 7432 2016
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนภูมิภาค
o
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
นายธเนศ สนิทวาที
p
จัดหางานจังหวัดสงขลา
สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431 4845
โทรสาร(FAX)
0 7431 4950
กระทรวงแรงงาน
ส่วนภูมิภาค
o