ข่าวสารประชาสัมพันธ์/สมัครงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายเทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ตามโครงการ "หนึ่งใจ.
24 กรกฎาคม 2556

ที่ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา วันนี้ (19 ก.ค.) นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 พร้อมกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน และถวายเทียนพรรษาจำนำพระราชทาน ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี
     สำหรับโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" เกิดขึ้นโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการ "หนึ่งในให้ธรรมะ" ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม